داستان تعالی ، داستان افراد، خانواده ها ، شرکت ها ، شهر ها و ملت هایی است که از هیچ به همه چیز رسیده اند.

اما واقعا تعالی چیست؟

تعالی را می توان به شیوه های مختلفی تعریف کرد. ساده ترینش این است : هر روز بهتر از دیروز!

تعالی این است که ناایستی تا راکد نشوی و بوی تعفن نگیری. تعالی جاری شدن است چونانم یک رود خروشان رو به دریا. جاری که باشی زلال می شوی.مثل آینه و زندگی می بخشی به همگان.

تعالی این است که با خودت مسابقه بدهی و هر روز رکوردهای خودت را بشکنی. تعالی این است که دست روی دست نگذاری تا اوضاع و احوال و  شرایط سرنوشت تو یا خانواده یا کسب و کار تو را به دست بگیرد. تعالی یعنی فعال بودن ، رویکرد تهاجمی به زندگی و در زندگی داشتن و نه رویکرد تدافعی. تعالی تغییر دادن خودمان است. و این سرآغاز تغییر کار و زندگی مان و سرآغز تغییر در جهان.

تعالی رابطه ی مستقیمی با موفقیت دارد. موفقیت یکی از میوه های شیرین درخت  تعالی است. همان طور که شادی ، آرامش ، امید و رضایت از خویشتن دیگر میوه های درخت تعالی است.

یادمان باشد که تعالی به فرد و در فرد خلاصه نمی شود. ما هم چنانکه روی تعالی خودمان سرمایه گذاری می کنیم باید بر روی تعالی خانواده، شغل ، کسب و کار و جامعه پیرامون خودمان هم سرمایه گذاری کنیم. این نشان می دهد که تعالی یک اتفاق لحظه ای و مقطعی نیست. تعالی یک شیوه ی زندگی کردن است.