معجزه ی چشم انداز

مهندس عقیل ملکی فر
آینده پژوه، نویسنده، و اولین منتور تعالی

درمقاله های قبلی گفتیم فقیر ترین فرد در این جهان کسی است که چشم اندازی ندارد.
اما چشم انداز چیست و چرا معجزه میکند؟

فرض کنید شما یک صبح تعطیل از خانه بیرون می آیید،

“و همسایه تان را میبینید که با یک ماشین آخرین مدل، گویا آماده ی سفر است.
جلو میروید، سلام میکنید. و می پرسید :

گویا عازم سفر هستید؟ قصد کجا دارید؟

و همسایه با کمال خونسردی می گوید :
قصد سفر که بله! اما هنوز مقصد مان را مشخص نکرده ایم! “

بعید است ار این جواب تعجب نکنید. استاد من – که به سلامت بادا – به اینجا که میرسید می گفت :
احمق است کسی که از خانه به قصد سفر بیرون میزند، اما مقصد ی ندارد!

براستی که چنین انسانی احمق است.
دوستان! زندگی هم یک سفر است، منتهی سفری طولانی که همه ی عمر مارا میگیرد.
در این سفر هم اگر مقصد مشخصی نداشته باشیم، چندان وضع خوبی نداریم.
سفر بدون مقصد سرگردانی و شکست است. آیا در این شکی هست؟ زندگی بدون چشم انداز هم سراسر سرگردانی. بلاتکلیفی، و شکست است.
مقصد هر سفری یک هدف است. واگر آن سفر دور و دراز باشه مقصدش لابد باید یک هدف بزرگ، یک “ابر هدف” باشد.
چشم انداز ما، مقصد ما در سفر زندگی است. لااقل برای ده تا بیست سال از عمرمان،. بنابراین. چشم انداز یک ابر هدف است، هدفی بزرگ و جدی.
چشم انداز ما نشان می دهد که ما در آینده می خواهیم چه باشیم(مثلا یک ارتشی) و در چه جایگاهی باشیم (مثلا دارای درجه ی امیری).
وقتی میگوییم چشم انداز ما،گویای مقصد ما در سفر زندگی است، به اندازه کافی بر اهمیت آن تاکید کرده آیم.

یه همین خاطر، چشم انداز مهمترین عامل در موفقیت ما، و کلید طلایی پیروزی است.
اما به غیر از اینها چشم انداز معجزه هم میکند!! در حد زنده کردن آدم های مرده.
معجزه ی چشم انداز این است که موتور دورنی انسان را برای حرکت و پیشرفت های بزرگ روشن میکند. این موتور مارا به جلو می کشاند، آنقدر که سرانجام به مقصد می رساند. آیا این معجزه نیست؟!

اگر در زندگی تان احساس سرگردانی، نا امیدی، و بی انگیزگی میکنید، قطعا به خاطر این است که چشم انداز الهی تان را کشف نکرده اید.
هرجا چشم انداز باشد، حرکت هست. امید هست، و شوق به زندگی هست.