این کلیپ دل انگیز تقدیم نگاه های گرمتون??

قلم: استاد “عقیل ملکی فر

خوانش: سیما خیرخواه

کاری از: “مدرسه تعالی راه آوران رشد

#اندیشگاه_تعالی
#مدرسه_تعالي_راه_آوران_رشد