🔴اگر ضرورت سرمایه گذاری دربازاربورس امسال رامیدانستید
حتی یک لحظه درنگ نمیکردید

❇️آموزش مقدماتی بازار بورس

❇️مدت دوره یک ماه ونیم
۱۰ جلسه ۲ساعته
همراه مشاوره
واعطای مدرک معتبر

مدرس:جناب استادمهدی آقاجانی
دوره مجازی
قیمت دوره مقدماتی٣٧٠ هزار تومان
09058055491