در شرایط بحران به ویژه در بحران کم سابقه کرونا، پدیده ای به نام ” دید تونلی” در میان مردم شکل میگیرد.

دید تونلی پدیده ای مرتبط با آینده در شر ایط بحرانی است که مردم نمی توانند آینده را به روشنی ببینند، درست همانطور که راننده ها در تونل های تاریک و طولانی نمیتواند پایان روشن تونل را ببینند.

جهت دسترسی به متن کامل دید تونلی و مدیران بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.