مبانی نظری و روش عملی ابداع چشم انداز

یک بار طی مصاحبه ای از “خانم هلن کلر” پرسیدند بدتر از کوری چیست خانم کلر؟!
و او بی درنگ پاسخ داد: اینکه ببینی اما چشم اندازی نداشته باشی.

دو چیز هست که همه برای موفقیت به آنها نیاز نیاز دارند( افراد ، خانواده ها ، سازمان ها وجامعه ) چشم انداز  یا Vision  تصویری است بزرگ، گویا و منحصربه فرد از آینده ی مطلوب بلندمدت، به شرط آن که:

 • ارزش های مارا به وضوح منعکس کند
 • ما به خلق آن تعهد داشته و حاضر باشیم هزینه های آن را بپردازیم
 • افق زمانی آن دستکم ده ساله باشد

چشم انداز منحصربه فرد، چشماندازی استمتفاوت که تاکنون وجود نداشته است. چنین چشم اندازی لزوما باید اختراع شود.

برای اختراع چشم انداز شما نیاز به تفکر مخترعانه دارید. یعنی همچون مخترعان فکر کنید.

چشم اندازی که مبنای آن تفکر مخترعانه نباشد ، تقلیدی و مستعمل است. چنین چشم اندازی به کار اختراع آینده نمی آِید

خلق یک چشم انداز مخترعانه چالشی است بس بزرگ که الزامات خاصخودش را دارد.  اما چرا خلق یک چشم انداز اینقدر حیاتی است؟

ما در عصر تقدیس موفقیت زندگی می کنیم. و موفقیت به یک مجموعه از عاملهای کلیدیCSF بستگی دارد و دچشم انداز اولین عامل کلیدی موفقیت است.

کارکردهای کلیدی چشم انداز

 • ایجاد تحول : در کانون کارکرد های چشم اندازاست؛ و این یعنی خلق آینده ای بسیارمتفاوت که گذشته در مقابل آن زانو بزند.
 • جهت بخشی : چشم انداز نقش قبله را برای فرد ،خانواده، سازمان و جامعهه ایفا می کند. قبله یعنی مقصد؛ و ای مقصد است که جهت حرکت را مشخص می کند
 • ایجاد انگیزه : چشم انداز طریق ایجاد مکانیزمی به نام کشش خلاق ایجاد انگیزه ی درونی میکند
 • انتقال ارزشها به نسل های آینده
 • بسیج ذینفعان و منابع

چشم انداز یک بسته است که شامل پنج جز است

 • ماموریت
 • هدف بمب
 • ارزش های بنیادین
 • تصویر آینده ای مطلوب
 • جهت گیری های راهبردی

چشم انداز سازمانی و بایدهای اصلی در آن

چشم انداز باید مخترعانه باشد

چشم انداز های سازمانی باید با مشارکت فعال تمام ذینفعان (تمام همکاران سازمانی) ابداع شود

چشم انداز باید با استفاده از رویکرد آینده پژوهی  و نهآینده نگاری، ابداع شود

چشم انداز باید به طور مداوم در میان ذینفعان (تمام همکاران سازمانی) ترویج شود

به صوره چشم انداز مشترک تمام ذینفعان (تمام همکاران سازمانی) درآید

چشم انداز باید هر شش ماه یک بار بازنگری شود