6. رهبری تحول‌گرا یا انگیزش مدیریتی
ارابه رهبری تحول‌گرا از دهه 1980 حرکت خود را آغاز کرد و هم‌زمان به شکلی عامدانه رهبران نقش مدیران را غصب کردند. ما معمولاً می‌گفتیم که مدیران باید در کارکنان انگیزه ایجاد کنند؛ اما زمان‌هایی که آنها نقش منفی کنترل‌کننده نظم را بر عهده می‌گرفتند، به رهبران تحول‌گرا برای الهام بخشی به کارکنان نیاز داشتیم.

با این ‌وجود، رهبری تحول‌گرا خود مدل عصر صنعتی است؛ زیرا نمایشگر تأثیرگذاری به‌ عنوان نیرویی است که از بالا به پایین جریان دارد. مدیران نوین با استفاده از روش‌های مربیگری به کارکنان کمک می‌کنند تا انگیزه پیدا کنند و کمک می‌کنند تا عوامل انگیزشی و نقاط قوت خاص خود را بیابند. بنابراین مدیران نوعی از کار را تعریف می‌کنند که بهترین اهرم برای نقاط قوت کارکنان باشد.

این کار شبیه تحلیل راهبردی کسب‌وکار است، جایی که مدیران به کارکنان در کشف نقاط قوت محوری خود و سپس کانالیزه کردن تمرکزشان کمک می‌کنند. یافتن عوامل برانگیزاننده اختصاصی هر کارمند خاص، فرایندی اکتشافی است که تا حد زیادی توسط خود کارکنان هدایت می‌شود. رهبران تحول‌گرا و مدیران عصر صنعتی بر اساس این ذهنیت عمل می‌کنند که رئیس بهترین را می‌داند و درست به همین دلیل است که همواره در تلاش هستند تا انگیزه را در مسیری یک‌سویه و از بالا به پایین به کارکنان تزریق کنند.

جهت دسترسی به متن کامل مقاله بر روی دکمه زیر کلیک نمایید.