آقای پوریا درخوش

عضو هیئت مدیره ی مدرسه تعالی راه آوران رشد

خانم مهسا ظهوری راد

مدیر گروه آموزشی تعالی فردی مدرسه تعالی راه آوران رشد

خانم فرشته بذری

مدیر اجرایی مدرسه تعالی راه آوران رشد

خانم فهمیمه بذری

مدیرعامل مدرسه تعالی راه آوران رشد

آقای مهندس صادق صدقی

مدرس دوره ی سفر به روشنایی

آقای مهندس رضا ظهوری راد

مدیر گروههای آموزشی مدرسه تعالی راه آوران رشد

آقای مهندس علیرضاشانه چی

دیر رویداد های آموزشی مدرسه تعالی راه آوران رشد