فصل یکم: آموزش اسلامی: آموزش تعالی بخش فصل دوم: آموزش تعالی بخش: ارکان استراتژیک یک جمع بندی و نتیجه گیری کوتاه هدف غایی تعلیم و تربیت در آیین مقدس، «خلق یک اُمت متعالی» است؛ امتی که نه تنها به تعالی خود در همه‌ی زمینه‌ها، بلکه به تعالی کل جهان و بشریت نیز تعهد دارد. تعلیم و تربیت اسلامی اصولاً و اساساً معطوف به تعالی یا «تعالی‌بخش» است؛ به نحوی که تعالی همه‌سویه‌ی امت و جوامع اسلامی به قطع و یقین سرآمدترین شوند. این شیوه‌ی تعلیم و تربیت، مانند هر شیوه‌ی رایج دیگری در جهان، 2 نوع مخاطب دارد: فرد، و جمع. دست‌کم برای ارائه‌ دهنده‌ی این سمینار و…