يك كارشناس كشاورزي براي سخنراني درباره جديدترين ابزارها و فنون كشاورزي به روستايي در غرب آمريكا رفت. همه كشاورزان بجز يك نفر در سخنراني او شركت كردند. چند روز بعد وقتي از كشاورز مزبور پرسيدند چرا در سخنراني شركت نكرده است، در پاسخ گفت: "من همين حالا هم چيزهاي زيادي درباره كشاورزي مي‌دانم، ولي در عمل از آنها استفاده نمي‌كنم." بسياري از ما هم درست مثل اين كشاورز مي‌دانيم چگونه بايد كارها را به بهترين شكل انجام دهيم، اما از دانسته‌هاي خود استفاده نمي‌كنيم. گاهي عادت‌ها و روزمرگي‌ها و گاهي هم درخواست‌هاي ريز و درشت ديگران، سبب مي‌شود ما انجام كارهايي را كه ضروري مي‌دانيم، كنار بگذاريم و…