هنر عشق ورزیدن مهندس عقیل ملکی فر آینده پژوه، نویسنده، و اولین منتور تعالی بگذارید در این یادداشت حرف آخر را اول بزنم :آدم های “معمولی” نه عاشق می شوند، و نه می توانند عاشق شوند! عشق، کلی پیشنیاز و اصول دارد، و تنها افراد رشد یافته و“متعالی “هستند که این پیش نیاز ها را دارند و می توانند به اصول عشق ورزیدن متعهد باشند. افراد معمولی نیاز به” محبت “دارند، مشابه آنچه که یک کودک از مادر می خواهد. و همین محبت را عشق می پندارند. اگر کودک مفهوم عشق را می شناسد، افراد معمولی هم می شناسند. کسی که نیاز به محبت دارد، آدمی است مهر…