( آینده آگاهی) ابزاری است در دست یک مدیر یا رهبر تا از جانب یک ملت یا یک سازمان در نبردی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی،فرهنگی یا نظامی پیروز شود. سرفصل ها: 1 . آشنایی با برخی از کلا نروندهای جهانی 2 . موج های سوم و چهارم 3 . اقتصاد دانش بنیان 4 . اقتصاد خلاق   کلان روندها چه هستند و چه کاربردهایی دارند؟ کلان روندها نشانگر تغییرات بزرگ سیاسی،اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی، صنعتی ،علم و تکنولوژی و یامحیط زیستی هستند. از کلان روندها به عنوان ابزاری برای پیش بینی آینده استفاده می شود. (اما کلان روندها تنها ابزار پیش بینیآینده نیستند). 14 کلان روندها جهانی 1. گسترش شتابانه شهرنشینی…