کارآفــرینی در سازمان های مبتنی بر نــوآوری

کارآفــرینی در سازمان های مبتنی بر نــوآوری در عصر حاضر یکی از ارکان اقتصاد مبتنی بر دانایی ، کسب وکارهای نوپایی هستند که مبتنی بر نوآوری شکل گرفته اند و منطق وجودیشان را بر اساس توسعه ی ایده ای جدید بنا کرده اند. شکل گیری و توسعه ی این کسب و کارها منجر به ارائه ی فناوری هایی به جامعه شده است که پیشران تغییرات اساسی در رشد و توسعه ی اقتصادی بوده اند. به بیان دیگر هرزمان که رشد اقتصادی در کشوری پدید آمده است پیشران آن کارآفرینی ونوآوری در فناوری بوده است. به تبع این اقتصاد که مبتنی بر نوآوری و دانایی شکل یافته است ،…

ادامه مطلب
خلق ثروت جدید

درباره ی دوره ی جدید خلق ثروت

یک دوره ی جدید و متفاوت راه اندازی دوره ی خلق ثروت از سال های 71،72 و همراه با مطالعه در زمینه ی آینده پژوهی و مدیریت تکنولوژی به مقوله ی خلق ثروت نیز علاقه مند شدم. با کلی پرسش های بی پاسخ که در هیچ کتاب یا مقاله و گزارشی آن ها را نمی یافتم. کم کم به این نتیجه رسیدم که خلق ثروت یک دانش معمولی نیست و چیزی است از جنس آینده پژوهی که دانشی است کد گذاری شده تا هر کسی نتواند رمز آنرا به راحتی بگشاید. قبول چنین چیزی در نگاه نخست مشکل می نماید. اما اگر شما هم 26 سال بطور منظم…

ادامه مطلب