داستان تعالی ، داستان افراد، خانواده ها ، شرکت ها ، شهر ها و ملت هایی است که از هیچ به همه چیز رسیده اند. اما واقعا تعالی چیست؟ تعالی را می توان به شیوه های مختلفی تعریف کرد. ساده ترینش این است : هر روز بهتر از دیروز! تعالی این است که ناایستی تا راکد نشوی و بوی تعفن نگیری. تعالی جاری شدن است چونانم یک رود خروشان رو به دریا. جاری که باشی زلال می شوی.مثل آینه و زندگی می بخشی به همگان. تعالی این است که با خودت مسابقه بدهی و هر روز رکوردهای خودت را بشکنی. تعالی این است که دست روی دست نگذاری…